Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Enginyeria en Organització Industrial i Logística    

 

 

 
     

 

Presentació del Grau

Si t'agraden les TECNOLOGIES INDUSTRIALS i la GESTIÓ D'EMPRESES, aquest és el teu Grau!

Una de les enginyeries més versàtils i amb més projecció de futur

És una enginyeria de gestió que té molt bona acceptació i una alta inserció laboral.

Els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística compaginen la formació tècnica pròpia d’una enginyeria, amb la formació en gestió i administració d’empreses perquè els futurs graduats estiguin en condicions de dirigir qualsevol departament de qualsevol empresa del sector industrial o del sector serveis d’acord amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i millora continuada de la qualitat.

En acabar el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística:

 • tindràs una visió integral de l’empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització, que et capacitarà per a conduir l’empresa o qualsevol de les seves àrees funcionals (tècnica, organitzativa i humana) cap a la millora continuada de la qualitat.
 • podràs assessorar, projectar, fer funcionar, mantenir i millorar sistemes de producció, estructures, instal·lacions, processos i dispositius, amb la finalitat d’incrementar-ne l’eficiència.
 • estaràs en condicions d’utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat, degut a la capacitat per comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials tant a nivell d’economia de proximitat com a nivell d’economia global.
 • podràs incorporar-te a equips de treball nacionals i internacionals, en contextos disciplinaris diversos, gràcies a les competències transversals adquirides.

 

 

Per què has d'estudiar aquest grau al campus Igualada-UdL?

Has de venir al campus d'Igualada .... perquè t'oferim: 

Cursant el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica et formaràs en àrees com l'organització de la producció, la direcció estratègica, l'organització del treball i dels recursos humans, la gestió de la innovació, el màrqueting, la logística, i l'economia, sense oblidar les àrees pròpies de l'enginyeria, com l'automatització i el control industrial, la indústria 4.0, les tecnologies mediambientals, l'enginyeria de materials o l'enginyeria de fluids, entre d'altres.

També si decideixen continuar la formació universitària, es podrà accedir als estudis de màster. podran gaudir d'accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que s'imparteix a Lleida i al Màster en Enginyeria del Cuir, que imparteix també l'EPS al campus Igualada, únic a Europa.

Et formaràs en àrees com l'organització.... de fluids, entre altres.

Quina és la nostra proposta de valor?

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica.
 • Grups reduïts i tracte proper: som un campus de proximitat, aprendràs de primera mà de l'experiència dels docents
 • Metodologies learn-by-doing: et permetran afrontar reptes reals de les organitzacions
 • Projectes integradors: treballem en equip i integrem conceptes de diferents assignatures per resoldre un problema complex
 • Pràctiques tutelades: per afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques)

T'oferim un contingut tecnològic i de gestió ACTUALITZAT i RELLEVANT

El nostre model educatiu es basa en una experiència formativa integral: coneixements tècnics, competències específiques i "soft skills" 

T'ajudem a obtenir un perfil professional altament diferenciador i complet

 
Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logísitica :
 

 

 

Informació d'accés al grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en  Enginyeria en Organització Industrial i Logística per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 40.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les dues enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, al campus Igualada (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom: "Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

 

Tronc comú Enginyeria Industrial - Igualada

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les dues enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, al campus Igualada (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) fan la preinscripció, i són assignats, a una entrada única que trobaran amb el nom:

"Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes dues titulacions de la branca industrial del campus Igualada i de les tres titulacions de la branca industrial de Lleida (Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat) per tant, permet a l'alumne disposar de la flexibilitat d'escollir la seva enginyeria a partir de 3r curs.

 

Sortides professionals

Els graduats en  Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQUInforme laboral 2017 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 95%

Les principals sortides professionals del Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística són:

 • Direcció d'operacions: planificació, gestió, control i coordinació del flux de materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.
 • Gestió de projectes: disseny, redacció, pressupost, planificació, desenvolupament i control, coordinació de recursos i equip, millora de productes i serveis.
 • Administració i direcció d'empreses: concepció i planificació de polítiques, estratègies i objectius, gestió de recursos humans materials, econòmics i financers, gestió de la qualitat.
 • Gestió de la innovació: desenvolupament de nous productes, serveis, processos i negocis.
 • Consultoria i gestió del coneixement: transferència de coneixement i experiències per facilitar la formació, aprenentatge, millora i actualització de la capacitat tecnològica de l'empresa.

 

Doble titulació ADE-Industrial

La Universitat de Lleida en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya oferiex als alumnes dels graus d'enginyeria industrial del campus Igualada-UdL (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) la possibilitat de cursar una doble titulació ADE-Industrial.

ADE Industrial s'adreça a enginyers industrial que vulguin tenir una formació complementària en administració i direcció d'empreses i aconseguir un perfil polivalent, tècnic i de gestió, molt valorat en l'àmbit professional.

L'estudiant ha de cursar 222 ECTS presencials del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (UdL) i 132 ECTS online del Grau en Administració i Direcció d'Empresa (UOC) amb un total de 354 ECTS

Podeu consultar tota la informació referent a la doble titulació ADE-Industrial en aquest enllaç

 

Dobles titulacions internacionals

Doble grau internacional

Facens - Brasil

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com aprendre un nou idioma com és el Portuguès.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació, que ofereix l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. A més a més, per als estudiants brasilers suposa la possibilitat d’accedir als estudis de Màster en Enginyeria Industrial.

 

Blog "Parlem de l'Enginyeria Industrial i la Logística"

El Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (GEOIL) de la Universitat de Lleida disposa d'un blog específic a l'espai Divulcat on, de forma regular, el professorat del Grau publica articles referents a l'àmbit de coneixement de l'Organització Industrial i la Logística.

En aquet blog hi participen: 

Carla Vintró Sánchez (Doctora en Recursos Naturals i Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya), Josep Rius Torrentó (Doctor en Informàtica per la Universitat de Lleida) (2012), Rita Puig Vidal (Doctora en Enginyeria Química per la Universitat Ramon Llull), Adela Pagès Bernaus (Doctora en Estadística i Investigació Operativa per la Universitat Politècnica de Catalunya), Jordi Segura Carles (Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB) i  (1996) i Sílvia González Xufré (Màster en Màrqueting Digital i Xarxes Socials a l'IM) 

 

 

 

 Qualitat

Segell de qualitat AQU Catalunya 

 

El Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'EPS de la UdL ha estat VERIFICAT per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.


 

Equips de Protecció Individual

Durant les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada davant els possibles riscos. Per aquest motiu s'han seleccionat una sèrie d'equips de protecció individual (EPI) per garantir la seguretat del alumnes del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i que seran obligatoris utilitzar en el desenvolupament de les pràctiques.

 

Contacte

Coordinadora del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Josep Maria Rius Torrentó

Despatx: 02  |  Campus Igualada-UdL |  Igualada  |  Tel: 93 8035300  |   eps.coordgeoil@udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Industrial

Jérôme Barrau

Despatx: 0.13  |  EPS  |  Lleida  |   Tel: 973 702 705  |  capest.etim@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada-UdL

Grau Baquero Armans

Despatx: sotsdireccció  | Campus Igualada-UdL  |  Igualada  |  Tel: 93 803 53 00 - Ext.7010  |  eps.capestigualada@udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

 

Campus Igualada-UdL

El Campus Universitari Igualada-UdL és el campus que la Universitat de Lleida té a la ciutat d’Igualada i que està especialitzat en estudis d’EnginyeriaTICAdministració i Direcció d’Empreses i Ciències de la Salut.

En els darrers anys, el Campus Universitari Igualada-UdL ha consolidat la seva oferta formativa amb vuit titulacions (cinc graus, un doble grau i dos màsters), totes elles titulacions oficials a preu públic.

L’Escola Politècnica Superior imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, el grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, un màster de referència arreu del món que només s’imparteix a Igualada. El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació té una durada de 3 anys i s’ofereix en format dual. Els graus en Enginyeria Química i en Organització Industrial i Logística ofereixen la possibilitat de doble titulació internacional amb la Universitat de Facens a Brasil.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ofereix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Administració i Direcció d’Empreses, un grau amb un altíssim nivell d’inserció laboral i que ofereix la possibilitat d’obtenir una doble titulació: Graduat en ADE per la UdL i Bachelor of Business Administration per la Nóvia University de Finlàndia.

De la mateixa manera, els estudis en l’àmbit de la salut han trobat també a Igualada un lloc de referència on desenvolupar-se. El grau en Infermeria i el doble grau  en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, així com el màster universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient han estat una aposta de gran èxit, gràcies també a la col·laboració amb el centre de simulació 4D Health, ubicat a Igualada i únic a Europa.

Un Campus amb vocació de proximitat

El Campus Igualada-UdL és un campus universitari amb vocació de proximitat i fortament arrelat al territori. El centre es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera, perquè permeten completar els estudis en una universitat estrangera i perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.

Història

L'any 1958 va ser fundada a Igualada l’Escola Sindical Superior d’Adoberia (Escuela Sindical Superior de Tenería) amb l'objectiu de donar servei a les múltiples empreses adoberes de la ciutat. L'Escola d'Adoberia, única a Espanya i en el món de parla castellana, fou una iniciativa dels industrials adobers igualadins que invertiren uns 15 anys, des de 1942 fins al 1958 en la seva tramitació. 

L'Ajuntament d'Igualada cedí el 1949 un cèntric solar, a la plaça del Rei, on entre 1950 i 1953 es construí el nou edifici de 3.200 metres quadrats en quatre plantes. En el soterrani s'instal·là la planta pilot de fabricació en fase humida, a la planta baixa s'instal·là el taller d'acabats del cuir, a la planta primera s'instal·laren les aules i a la planta segona els laboratoris de física, química, control d'anàlisis químiques i recerca.

L'any 1970 el Ministeri d’Educació d’Espanya implantà els estudis d'Enginyeria Tècnica en Química Industrial. L'any 1979 el centre es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'any 2010 s'acorda la signatura d'un conveni per al trasllat de l'Escola d’Enginyeria d'Igualada des de la seva ubicació de la Plaça del Rei d'Igualada, cap a un nou emplaçament situat al Pla de la Massa. Els treballs de construcció del nou edifici al Pla de la Massa s’inicien l'octubre de 2013 i l'edifici s’inaugura el 18 de setembre de 2014.

El mes de juliol de 2018, la Universitat de Lleida (UdL) assumeix la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada, i l’1 de setembre de 2018, el curs comença al Campus d’Igualada sota el lideratge de la UdL.

Des de l’1 de setembre del 2019, les titulacions del Campus Universitari Igualada-UdL en l’àmbit de la Salut s’imparteixen a l’edifici de La Teneria, a la Plaça del Rei, fins que es traslladin definitivament a les noves instal·lacions de l’àmbit de Salut al Passeig Verdaguer, al costat del centre de simulació clínica 4DHealth.

El setembre de 2020 es comença a impartir a l’edifici del Pla de la Massa el grau en Administració i Direcció d’Empreses.

 

Descobreix el grau en 3 minuts